Sermons filtered by Category: Encounters with Jesus   clear filter

18 Apr 2021

The Road to Emmaus

(John West) Luke 24:13-35 Luke 24:13-35

11 Jan 2021

John & Jesus

(Denis Kirkaldy) Mark 1:2-11 Mark 1:2-11

02 Dec 2019

Encounters with Jesus - Blind Man

(Denis Kirkaldy) John 9:1-12 (John 9:1-12) The story of the man born blind

10 Nov 2019

Encounters with Jesus - Royal official

(Peter Carroll) John 4:43-54 John 4:43-54

28 Oct 2019

Encounters with Jesus- Nicodemus

(Denis Kirkaldy) John 3:1-21 (John 3:1-21)